In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. ‘A&G Dakspecialist’: A&G Dakspecialist, gevestigd te Pieter van Osstraat  2A, in den bosch, met als KvK-nummer 69338159.
 2. ‘Dienst’: de door A&G Dakspecialist uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een overeenkomst.
 3. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met A&G Dakspecialist.
 4. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door A&G Dakspecialist.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van A&G Dakspecialist en iedere overeenkomst tussen A&G Dakspecialist en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met A&G Dakspecialist, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van A&G Dakspecialist heeft aanvaard.
 2. Een Aanbod of offerte van A&G Dakspecialist is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is A&G Dakspecialist daaraan niet gebonden.
 4. Een Aanbod van A&G Dakspecialist is geldig tot herroeping, maar uiterlijk tot 90 dagen na het doen van dit Aanbod, tenzij anders vermeld.
 5. Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.

Uitvoering

 1. A&G Dakspecialist voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. A&G Dakspecialist bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. A&G Dakspecialist heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.

Prijzen

 1. Prijzen zijn inclusief btw voor particuliere klanten en exclusief btw voor zakelijke klanten, tenzij anders vermeld.
 2. A&G Dakspecialist is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Betaling

 1. Betaling door Klant van de aan A&G Dakspecialist verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van A&G Dakspecialist.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is A&G Dakspecialist gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door A&G Dakspecialist gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door A&G Dakspecialist houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij A&G Dakspecialist rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan A&G Dakspecialist.

Aansprakelijkheid

 1. A&G Dakspecialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat A&G Dakspecialist is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid A&G Dakspecialist bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door A&G Dakspecialist leidt tot aansprakelijkheid van A&G Dakspecialist jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door A&G Dakspecialist in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. A&G Dakspecialist is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. A&G Dakspecialist wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. A&G Dakspecialist is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien A&G Dakspecialist daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. A&G Dakspecialist is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van A&G Dakspecialist.

Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen A&G Dakspecialist en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen A&G Dakspecialist en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin A&G Dakspecialist is gevestigd.

Dagtekening

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 18-03-2021.